Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood- & Banketbakkerij Prins BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood- & Banketbakkerij Prins BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Brood- & Banketbakkerij Prins BV zijn vrijblijvend. Brood- & Banketbakkerij Prins BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood- & Banketbakkerij Prins BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Brood- & Banketbakkerij Prins BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Brood- & Banketbakkerij Prins BV bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.30 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Brood- & Banketbakkerij Prins BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood- & Banketbakkerij Prins BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood- & Banketbakkerij Prins BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Brood- & Banketbakkerij Prins BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Brood- & Banketbakkerij Prins BV een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Brood- & Banketbakkerij Prins BV.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Brood- & Banketbakkerij Prins BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Brood- & Banketbakkerij Prins BV opgave doet van een adres is Brood- & Banketbakkerij Prins BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Brood- & Banketbakkerij Prins BV
Havenweg 14
8243 PL LELYSTAD

Aansprakelijkheid

Brood- & Banketbakkerij Prins BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood- & Banketbakkerij Prins BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood- & Banketbakkerij Prins BV komen. Brood- & Banketbakkerij Prins BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood- & Banketbakkerij Prins BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood- & Banketbakkerij Prins BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood- & Banketbakkerij Prins BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood- & Banketbakkerij Prins BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood- & Banketbakkerij Prins BV uitgesloten.

Diversen

De klant van Brood- & Banketbakkerij Prins BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brood- & Banketbakkerij Prins BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brood- & Banketbakkerij Prins BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brood- & Banketbakkerij Prins BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brood- & Banketbakkerij Prins BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brood- & Banketbakkerij Prins BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Brood- & Banketbakkerij Prins BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood- & Banketbakkerij Prins BV. Niets uit uitgaven of publicaties van Brood- & Banketbakkerij Prins BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood- & Banketbakkerij Prins BV.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood- & Banketbakkerij Prins BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Brood- & Banketbakkerij Prins BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Brood- & Banketbakkerij Prins BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Brood- & Banketbakkerij Prins BV
Havenweg 14
8243 PL LELYSTAD
[T] 0320 - 22 80 27
[F] 0320 - 23 39 11
[W] http://www.prinsbanket.nl
[E] info@prinsbanket.nl
[KvK] 39093725
[BTW nr.] NL8159.78.273.B01

Brood- & Banketbakkerij Prins B.V.Heeft u vragen?
stuur ons een e-mail of bericht

Voor allergenen informatie verwijzen wij naar onze winkels, de verkoopmedewerker kan hierover informatie verschaffen!
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag niet geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal